DAN School4CityU toku je realizacija praktičnih aktivnosti kotorskih gimnazijalaca/ki u okviru projekta "Škola i grad". Uz pomoć udruženja Meštar i furešta i nastavnice Koviljke Backović, gimnazijalci/ke rade na intervencijama koje će unaprijediti njihovo školsko dvorište.

Više o aktivnostima u Gimnaziji Kotor pročitajte u članku objavljenom u dnevnom listu DAN 17.2.2017.

--------------------------------

KO­TOR - Oda­bra­na gru­pa uče­ni­ka svih dru­gih raz­re­da ko­tor­ske gim­na­zi­je su sli­ka­njem mu­ra­la na fa­sa­di Škol­skog cen­tra vi­zu­el­no ma­te­ri­ja­li­zo­va­li po­če­tak re­a­li­ci­je pro­jek­ta „Ško­la i Grad“, ko­ji su osmi­sli­le čla­ni­ce NVO „Expe­di­tio“ iz Ko­to­ra. 
-Pla­ni­ra­nje smo po­če­li od ok­to­bra, a sa ra­dom smo po­če­li kra­jem ja­nu­a­ra. Sve smo sa­mi osmi­sli­li, uz po­dr­šku pr­of. Ko­vilj­ke Bac­ko­vić, ko­ja ko­or­di­ni­ra pro­jek­tom u ime gim­na­zi­je. Osli­ka­će­mo je­dan dio ško­le, a že­lja nam je da u na­red­nom pe­ri­o­du mu­ra­li­ma ukra­si­mo i dru­gi zid, dok na ze­le­noj po­vr­ši­ni pla­ni­ra­mo da po­sta­vi­mo sto­lo­ve i klu­pe, gdje bi­smo bo­ra­vi­li to­kom li­je­pih da­na - ka­že Tea Gr­gu­ro­vić, uče­ni­ca II-2 odje­lje­nja ko­to­r­ske gim­na­zi­je. 
Ovo je po­če­tak re­a­li­za­ci­je du­go pri­pre­ma­nog pro­jek­ta, u ko­ji su uklju­če­ni, po­red NVO„Expe­di­tio“ i Za­vo­da za škol­stvo Cr­ne Go­re, nje­mač­ki part­ne­ri oda­kle do­la­ze fi­nan­si­je i nji­ho­va or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja se ba­vi slič­nim pi­ta­nji­ma u Nje­mač­koj.
-U pro­je­kat ko­ji su osmi­sli­le Bi­lja­na Gli­go­rić i Ta­tja­na Ra­jić, ar­hi­tek­te NVO Expe­di­tio“, uklju­če­no je šest osnov­nih i sred­njih ško­la i vr­ti­ća u Cr­noj Go­ri. Oni će za­jed­no sa part­ne­ri­ma iz Nje­mač­ke re­a­li­zo­va­ti slič­ne pro­jek­te, a mi smo pr­va od ško­la ko­ja je kre­nu­la u re­a­li­za­ci­ju - ka­za­la je pro­fi­so­ri­ca Ko­vilj­ka Bac­ko­vić i do­da­la da je u pla­nu ure­đe­nje jed­nog kut­ka sa ze­le­ni­lom i pro­sto­rom za sje­de­nje, ima ide­ja o sad­nji dr­ve­ća, a pri­ča se i o po­sta­vlja­nju auto­bu­skog sta­ja­li­šta za uče­ni­ke, što će bi­ti de­fi­ni­sa­no to­kom ove i na­red­ne go­di­ne. 
M.D.P.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival