clim cityU okviru projekta ClimCity započela je realizacija radionica na temu gradova i klimatskih promjena kao dio projektne aktivnosti "Školska bašta – integralna učionica“. Fokus je na ulogu održivih škola kao edukativnog ambijenata u kojima stasavaju mlade generacije. Usljed uslova nastalih pandemijom Korona virusa, radionice su počele da se realizuju u dvije do tri predviđene škole – OŠ Maksim Gorki i OŠ Dragiša Ivanović. Od oktobra 2021. godine će biti uključena i treća škola.

Pored nosioca projekta NVO Expeditio iz Kotora, partneri u dijelu implemetacije seta aktivnosti iz programa "Školska bašta – integralna učionica“ je i Eco Logic iz Podgorice.

U okviru dosadašnjih aktivnosti projekta u školama pokrenut je proces odabira škola na osnovu njihovih mogućnosti  da učestvuju u projektu, ali i infrastrukturnim potencijalima na kojima se projekat može realizovati. U tom pravcu obavljeni su sastanci sa upravama škola, nastavnim osobljem i započete su uvodne radionice.

Radionice se rade sa trećim, četvrtim i petim razredom kroz kreiranje zelenih sekcija koje će sistematično proći tematske radionice na temu ekologije, zaštite životne sredine, održivog razvoja, ali i korištenja znanja i alata iz oblasti urbane poljoprivrede, zelenog urbanizma i urbanog planiranja u pravcu smanjenja negativnih efekata klimatskih promjena.

Do sada su odrađene tri radionice sa djecom koja se prvi put susreću sa konceptom,  i dvije sa djecom čija je škola imala prilike da sudjeluje u programu Školska bašta (dvije radionice). U radionicama je, zbog epidemioloških uslova učestvovao manji broj djece – po dvije grupe od po 17 učenika.

Radionice:

  • Školska bašta i klimatske promjene (Maksim Gorki) / Teme i metode: Školska bašta kao mikroklimatska tačka – Šta je bašta i kako u susret klimatskim promjenama; Bašta kao prostor u kojem učimo o prirodi; Aktivna igra.
  • Četiri eko odgovora (Maksim Gorki i Dragiša Ivanović) / Teme i metode: Upoznavanje sa problemima i potencijalnim alatima koji dovode do rješenja (pošumljavanje, planiranje prostora, tretmani otpada, resursi i energije); Aktivna igra; Posteri sa rješenjima
  • Priroda i grad (Maksim Gorki) / Teme i metode: Zelene površine u gradovima i važni elementi ekosistema u urbanim sredinama;
  • Samoodrživost - povezanost sa prirodomi upravljanje ljudskim potrebama (Maksim Gorki) / Teme i metode: Principi ravnoteže (uzimanje i davanje); Čovjekov uticaj na prirodu i uticaj prirode na čovjeka; odnos Grad – Priroda; Aktivna igra;
  • Klimatske promjene – Od ledenog doba do danas (Dragiša Ivanović) / Teme/Metode: Sticanje uvida u razliku između vremenskih prilika i klime i klimatskih promjena. Promejne klime na planeti i faktori promjene; Sticanje uvida u antropogene faktore klimatskih promjena; Globalno otopljavanje; Korišten kratki dokumentarni film; Korišteni inserti iz crtanog filma Ice Age u kojem se prate iskustvca junaka sa ledenim dobom i tadašnjim otopljavanjem; Kviz.

climcity1climcity2

climvoty3

Iako prioritetno koncipirane kao radionice iz oblasti zelenog obrazovanja, aktivnosti koje se realizuju sa učenicima su intersekcionog karaktera i u skladu sa savremenim kurikulumom nastave i principima individualizacije u nastavi, u radionice su integrisane i razne pedagoške i didaktičke metode koje doprinose kvalittnijem procesu sticanja novih znanja. Stoga, danas možemo reći da ove radionice čini integralnim to što su zelene tematske cjeline dopunjenjene raznim aktivnostima od NLP-a, preko aktivnih igara koje se tiču socijalinih vještina do aktivnosti koje se bave motoričkim i psiho-fizičkim razvojem kod djece.

 -------------------------- 

co funded by EU

FaLang translation system by Faboba